Jak można lepiej zrozumieć historię świata przy pomocy podręcznika “Poznać przeszłość 3”?

Żaden uczeń nie lubi zapamiętywać dużych ilości informacji jednorazowo. Niestety jest to konieczne podczas zajęć z historii, dlatego wiele osób ma trudności z nauką tej dziedziny wiedzy już w szkole podstawowej. Świadomy pedagog powinien ułatwiać przyswajanie informacji uczniom. Może robić za pomocą nowoczesnego podręcznika, takiego jak “Poznać przeszłość 3“.

Przyczyny i skutki przemian politycznych

Historia Polski pełna jest dynamicznych wydarzeń, szczególnie w okresie XIX i początku XX wieku. Nauka przyczyn i skutków przemian politycznych w tym czasie jest przedmiotem rozważań w książce “Poznać przeszłość 3”. Została ona opracowana przez zespół autorski w następującym składzie: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak. Skupili się oni na latach 1815-1939. Jest to więc okres bezpośrednio poprzedzający II wojnę światową, co jest tematem nieustających dyskusji w naszym kraju. Może być to pretekst do przeniesienia ciekawych rozmów na grunt zajęć szkolnych, a także zachęcenia uczniów do rozszerzania wiedzy za pomocą dodatkowych źródeł informacji, w tym serwisów online.

Powtórzenie wiadomości przed maturą

Uzupełnienie wiedzy za pomocą innych książek proponują również autorzy podręcznika “Poznać przeszłość 3”. Może być to zadanie nie tylko dla bardziej ambitnych uczniów, ale przede wszystkim dla tych osób, które decydują się na zdawanie egzaminu maturalnego z historii. Dla uczniów chcących powtórzyć i ugruntować swoją wiedzę zamieszczono natomiast serię podsumowań i ćwiczeń przeznaczonych do wykonywania w domu.

Materiał ułożony w sposób chronologiczny

Ważnymi dodatkami w książce “Poznać przeszłość 3” są także osie czasowe oraz tablice chronologiczne umieszczone w jednym z ostatnich rozdziałów. Za pomocą osi młodzież może łatwiej umiejscowić omawiane wydarzenia w czasie i powiązać je z życiem znanych osób. Tablice umożliwiają porównanie przemian obserwowanych w Polsce z wiadomościami dochodzącymi w tym samym okresie z innych krajów.

Dzięki podręcznikowi “Poznać przeszłość 3” uczniowie liceów ogólnokształcących i techników mogą łatwiej zrozumieć czynniki wpływające na przemiany polityczne w różnych regionach świata. Może to mieć znaczenie z punktu widzenia oceny wydarzeń historycznych, a nawet aktualnych zdarzeń omawianych w środkach masowego przekazu.